Amude ha-Qabbalah (Auszug) Parma, PM 2784 (Auszug) London, L 756 (Auszug) Jerusalem, J 541 (Auszug) Paris, P 773 (Auszug)
1
והאלהים1 אנה לידי לכתוב2 דרך קצרה כתר שם טוב הגדול והנורא על פי הקבלה, וסמך מן המקרא4, וכתבנו כבר קצת5 סוד היסוד המרובע, והנהר היוצא7 מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה8 ראשים, יוצא9 מבית קדש הקדשים ומשקה את השרשים הם המלאכים הקדושים10, חשמלים, עתים ממללים ועתים חשים11 ודמות פניהם מכסים בין הקדש13 ובין קדש הקדשים, ומשם לאופנים המשלשים קדוש ומקדישים14 והקול נשמע לאישים והם המודיעים לאנשים15,
והאלהים1 אנה לידי לכתוב2 דרך קצרה קצת3 כתר שם טוב הגדול והנורא על פי הקבלה וסמך מן המקרא4. וכתבנו כבר קצת5 סוד היסוד המרובע הנהר היוצא7 מעדן ומשם יפרד לד'8 ראשים. יוצא9 מבית קדשי הקדשים. ומשקה את השרשים. הם המלאכים הקדושים10. חשמלים עתים חשים מ(ו)מללים עתים חשים11. ודמות פניהם מכסים. להבדיל12 בין הקדש13 ובין קדש הקדשים. ומשם לאופנים המשלשים. קדוש מקדישים14. והקול נשמע לאישים. והם המודיעים לאנשים15.
והאלהי'1 אנה לידי לכתוב2 דרך קצרה קצת {ש3} כתר שם טוב הגדול והנורא על פי הקבלה. וסמך מן המקרא4. וכתבנו כבר קצת5 סוד היסוד המרובע הנהר היוצא7 מעדן ומשם יפרד לד'8 ראשים. יוצא9 מבית קדשי הקדשים10 חשמלים עתים ממללים. ועתים {פ} חשים11. ודמות פניהם מכסים להבדיל12 בין הקודש13 ובין קדש הקדשים. ומשם לאופנים המשלשים. קדוש מקדישים14. והקול נשמע לאישים. והן המודיעים לאנשים15.
והאלהים1 אנה לידו כתוב2 דרך קצרה קצקצם3 כתר שם טוב הגדול והנורא על פי הקבלה וסמך מן היוקרא4 וכתבנו כבר5 סוד היסוד המרובע הנהר היוצא7 מעדן ומשם יפרד והיה לארבעה8 ראשים יוציא9 מבית קדש קדשים ומשקה את השרשים הם המלאכים הקדשים10 חשמלים עתים ממללים ועתים חשים11 ודמות פניהם מכסים להבדיל12 בין הקדש13 ובין קדש הקדשים ומשם לאופנים המשלשים קדוש ומקדשים14 והקול נשמע ??שים <והם> {ו} המודיעים לאינושים15.
והאלהים1 אנה לידי לכתוב2 דרך קצרה קצת3 כתר שם טוב הגדול והנורא על פי הקבלה וסמך מן המקרא4 וכתבנו קצת5 סוד מן6 היסוד המרובע ונהר יוצא7 מעדן להשקות את הגן ויו''ל8 ראשים \~ יוצא9 מבית קדש הקדשים. ומשקה את השישים, הם המלאכים הקדושים10, חשמלים, עתים חשים עתים ממללים11. ודמות פניהם מכסים. להבדיל12 בין הקדש13 ובין קדש הקדשים ומשם לאופנים המשלשים. קדוש ומקדישים14. [18א] והקול נשמע לאישים. והם מודיעים לאנשים15.
2
ומן המקדש וחוצה ארבעה1 יסודי גוף האדם הנמצא, ולזה2 יש משל ומליצה, כי יש לכסף מוצא ומקום לזהב, וכתיב גם כן ברזל3 מעפר יוקח ואבן4 יצוק נחושה, הזכיר בכאן ד'5 מתכות המוצקים6 בארץ כנגד ד' יסודות האדם והם לבנה ושחורה אדומה וירוקה, גם את7 זה לעומת8 זה עשה האלהים, וכן כל דבר חי מרגיש ושאינו מרגיש יש בו9 ד' יסודות שואבים חיים מן היסודות הראשונים הרוחניים שהם בכלל עשר הספירות12 אבות כל התולדות, וכשהזכיר הד' יסודות14 התחתונים שהם הכסף והזהב הברזל והנחושת רמז לד'15 יסודות הראשונים כי יש16 להם מוצא.
ומן המקדש וחוצה. ארבעה1 יסודי גוף האדם נמצא. ולזה2 יש משל ומליצה. כי יש לכסף מוצא. ומקור לזהב וכת' גם כן ברזל3 מעפר יוקח ואבן4 יצוק נחושה. הזכיר בכאן ד'5 מתכות המוצקים6 בארץ כנגד ד' יסודי אדם. ליחה לבנה. מרה שחורה. ומרה אדומה. ומרה ירוקה גם את7 זה לעמת8 זה עשה האלהים וכן כל דבר חי מרגיש ושאינו מרגיש יש בו9 ד' יסודות שואבים חיים מן היסודות הראשונים הרוחניים שהם בכלל עשר ספירות12 אבות כל התולדות וכשהזכיר ד' היסודות14 התחתונים כסף זהב ברזל נחשת רמז לד'15 יסודות הראשונים כי יש16 להם מוצא
ומן המקדש (ו)חוצה ?רבעה1 יסודי גוף האדם נמצא. ולזה2 יש משל ומליצה. כי יש לכסף ?וצא. ומקום לזהב. וכת' גם כן ברזל3 מעפר יוקח ואבן4 יצוק נחושה ??? בכאן ד'5 מתכות המוצקים6 בארץ כנגד ד' יסודי אדם. ליחה [125ב] לבנה. מרה שחורה. ומרה אדומה. ומרה ירוקה. גם את7 זה לעומת8 זה עשה האלהים. וכן כל דבר חי מרגיש ושאינו מרגיש יש בו9 ד' {סודות10} יסודות שואבים חיים מן היסודות הראשונים הרוחניים שהן בכלל עשר ספירות12 אבות כל התולדות וכשהזכיר ד' היסודות14 התחתונים כסף זהב ברזל נחשת. רמז לד'15 יסודות הראשונים כי יש16 להם מוצא
ומן המקדש וחוצה ארבע1 יסודי גוף האדם הנמצא ולזב2 יש משל ומליצה כי יש לכסף מוצא ומקום לזהב {מוצא} נמצא וכתוב גם כן ברזל3 מעפר י(ו)קח ואבן4 יצוק נחושה. ארבע מים5 מתכות המוצקים6 בארץ כנגד ארבע יסודות האדם ליחה לבנה מרה שחורה מרה ירוקה מרה אדומה שהוא הדם גם7 זה לעומת8 זה עשה האלהים. וכן כל דבר חי מרגיש ושאינו מרגיש יש בו9 ד' יסודות שואבים חיים מן היסודות הראשונים הרוחניים שהם בכלל עשר ספירות12 אבות כל התולדות וכשהזכיר הארבע יסודות14 התחתונים שהם הכסף והזהב והברזל והנחשת כמו לד'15 יסודות הראשונים כי יש16 להם מוצא
ומן המקדש וחוצה. ארבעה1 יסודי גוף האדם הנמצא. ולזה2 יש משל ומליצה, כי יש לכס״ף מוצא, ומקום לזה״ב נמצא. וכתי' ג''כ ברז״ל3 מעפר יקח ואכן4 יצוק נחוש״ה, הזכיר כאן ארבע מיני \מ'5 מתכות המוצקות6 בארץ כנגד ארבע יסודי האדם ליחה לבנ״ה ליחה שחור״ה, מרה \אד' אדומ״ה מרה ירוקה. גם את7 זה לעומת8 זה עשה האלהים. וכן כל דבר חי מרגיש ושא(י)נו מרגיש יש לו9 ד' יסודות שואבים חיים ומציאות11 מן היסודות הראשונים שהם בכל הי״ס12 אבות ומהם13 כל התולדות. וכשהזכיר כל ארבע יסודות14 התחתונים. שהם הכס״ף והזה״ב והברז״ל והנחש״ת ירמז לארבע15 יסודות הראשונים שיש16 להם מוצא
3
ופירש ואמר מאין מוצאם ואמר1 קץ שם לחשך2, ידוע הוא3 כי החשך4 יש לו אפיסה ולא יתכן לומר6 בו יצירה אבל7 בריאה, וכן לשון רז״ל9 יוצר אור ובורא חשך והבריאה עצמה רצה לומר שברא10 מן החשך11 שאין לו קץ וסוף כלל אחד13 ואצילות אחד, וכשאמרו14 קץ שם לחשך רצה לומר15 הגביל מן החשך ההוא גבול ונתן לו קץ ותכלה16, ולכל תכלה17 הוא חוקר, ולכל מדה ומדה והויה18 העומד בכח האפיסה ההיא נתן להם חקר רצה לומר19 אחר שהוציאם20 מן הכח אל הפועל פעל בהם21 מדות וכלים מכלים שונים שיש להם גבול,
ופירש ואמ' מאיין מוצאם1 קץ שם לחשך2 ידוע הוא3 כי השך4 יש לו אפיסה ולא יתכן לומ'6 בו יצירה כי אם7 בריאה וכן לשון רבותי'9 יוצר אור ובורא חשך והבריאה עצמה ר''ל שבירר10 מן החשך11 שאין לו סוף12 וקץ כלל אחד13 ואצילות אחד וכאומרו14 קץ שם לחושך ר''ל15 הגביל מן החשך ההוא גבול ונתן לו קץ ותכלית16 ולכל תכלית17 הוא חוקר ולכל מדה ומדה והוה18 העומד בכח האפיסה ההיא נתן להם חקר ר''ל19 אחר שהוציאה20 מן הכח לפועל [4א] פעל בם ועשה בם21 מדות וכלים מכלים שונים שיש להם גבול
ופירש ואמ' מאיין מוצאם1 קץ שם לחשך2 ידוע הוא3 כי השך4 יש לו אפיסה ולא יתכן לומ'6 בו יצירה כי אם7 בריאה וכן לשון רבותי'9 יוצר אור ובורא חשך. והבריאה עצמה ר''ל שבירר10 מן החשך11 שאין לו סוף12 וקץ כלל אחד13 ואצילות אחד וכאומרו14 קץ שם לחשך. ר''ל15 הגביל מן החשך ההוא גבול ונתן לו קץ ותכלית16. ולכל תכלית17 הוא חוקר ולכל מדה ומדה והוה18 העומד בכח האפיסה ההיא נתן להם חקר. ר''ל19 אחר שהוציאה20 מן הכח לפועל פעל בם ועשה בם21 מדות וכלים מכלים שונים שיש להם גבול. {?}
?מאין מוצאם [30ב] ואמר1 קץ שם לחשך2 ידוע הוא3 כי חשך4 יש לו אפיסה ולא יתכן לומר6 בו יצירה כי אם7 בריאה וכן לשון רז''ל9 יוצר אור ובורא חשך והבריאה עצמה ר''ל שיברר10 מן \ה החשך11 שאין לו קץ וסוף כלל13 ואצילות אחד ובאומרו14 קץ שם לחשך ר''ל15 הגביל מן החשך ההוא גבול ונתן לו קץ ותכלה16 ולכל תכלית17 הוא חוקר ולכל מדה ומדה והויה18 העומד בכח האפיסה ההיא נתן להם חקר. ר''ל19 אחר שהוציאם20 מן הכח אל הפועל פעל בהם ועשה מהם21 מדות וכלים מכלים שונים שיש להם גבול
ופירש ואמר מאין מוצאם ואמ'1 קץ שם לחושך2 ידוע כי [18ב] החשך4 יש לו אפיסה ע''כ5 לא יתכן לומר6 בו יצירה כי אם7 בריאה ותקנו8 ?? כן רבותי' ז''ל לשון9 יוצר אור ובורא חשך והבריאה עצמה ר''ל שבירר10 מן החושך11 שאין לו קץ וסוף כלל אחד13 ואצילות אחר באמרו עוד14 קץ שם לחשך ר''ל15 הגביל מן החשך ההוא גבול ונתן לו קץ ותכלה16, ולכל תכלית17 הוא חוקר לכל מדה ומדה והוויה והוויה18 העומד בכח האפיסה ההיא, נתן להם חקר, ר''ל19 אחר שהוציאם20 מן הכח אל הפועל פעל בהם ועשה בהם21 מדות וכלים מכלים שונים שיש להם גבול
4
ועל כן נאמר1 במקרא בחשך לשון2 בריאה, והאור3 שהוא עומד בכח החשך4 בלשון יצירה, וזהו מגלה5 עמוקות מני חשך ויוציא6 לאור צלמות, קרא חשך וצלמות האפיסה אשר הוא בכח האור8 ושאר הדברים, וזהו שאמר9 אבן אופל וצלמות קרא אבן הבנין10 הנבנה מהאותיות כמו שמפורש בספר יצירה, וכולן11 יונקות מן הרוחניות הדקות הארבעה התלויות12 במחשבה אשר היא13 האבן הזאת14 אשר שמתי15 מצבה אשר ממנה התעוררות16 הרצון, ומשם הסתפקות כל סבה וצרכי עליונים ותחתונים18, ותחתיה נהפך כמו אבן19 משל על הזוהר הנפלא והאור20 הזך והצח אשר אין לו ערך וקצב, ונקרא אבן21 על שם שהוא יסוד הבנין22.
על כן נאמ'1 במקרא בחשך לשון2 בריאה. והאור3 שהוא עומד בכח החשך4 בלשון יצירה וזהו גלה5 עמוקות מני חשך ויוצא6 לאור צלמות קרא חשך וצלמות האפיסה8. ושאר הדברים וזהו שאמ'9 אבן אופל וצלמות קרא אכן הבניין10 הנבנה מן האותיות כמו שמפור' בספר יצירה וכולם11 יונקות מן הרוחניות הדקות. מארבע התלויות12 במחשבה הוא13 האבן אשר שמת15 מצבה. אשר ממנה התעוררות16 הרצון ומשם {ה17}הסתפקות כל ס(י)בה. וצו{כ}רכי עליוני' ותחתוני'18 ותחתיה נהפך כמו אש19 משל על הזוהר הנפלא והאור הצח20 והזך. אשר אין לו ערך ו{צ}קצב ונקרא אכן21 על שם שהוא יסוד הבניין22
על כן נאמ'1 במקרא בחשך לשון2 בריאה. והאור3 שהוא עומד בכח החשך4 בלשון יצירה וזהו גלה \עמ'5 עמוקות מני חשך ויוצא6 לאור צלמות קרא חשך וצלמות האפיסה8 ושאר הדברים וזהו שאמ'9 אבן אופל וצלמות קרא אבן {ו}הבניין \הנ'10 הנבנה מן האותיות כמו שמפורש בספר יצירה. וכולם11 יונקות מן הרוחניות הדקות. מארבע התלויות12 במחשבה. הוא13 האבן אשר שמת15 מצבה. אשר ממנה התעוררות16 הרצון ומשם הסתפקות כל סיבה. וצורכי עליונים ותחתונים18 ותחתיה נהפך כמו אש19 משל על הזוהר הנפלא והאור הצח20 והזך. אשר אין לו ערך וקצב ונקרא אבן21. על שם שהוא יסוד הבניין22
ועל כן נאמר1 במקרא החשך בלשון2 בריאה והאור3 שהוא עומד בכח החשך4 בלשון יצירה וזהו מגלה5 עמוקות מני חושך ויוציא6 לאור צלמות קרא חשך וצלמות האפיסה אשר היא בכח האור8 ושאר הדברים וזש''ה9 אבן אופל וצלמות קרא אבן הבנין10 הנבנה מן האותיות כמו שמפורש בספר יצירה וכולן11 יונקות מן הרוחניות הדקות הארבע התלויה12 במחשבה היא13 האבן הזאת14 אשר שמתי15 מצבה אשר ממנה התעוררות16 הרצון. ומשם הסתפקות כל סבה וצורכי עליונים ותחתונים18. ותחתיה נהפך כמו אש19 משל על הזוהר הנפלא והאור הצח20 והזך אשר אין ערך וקצב וקרא אבן21 על שם שהוא יסוד כל הבנין22
על כן \נ' נאמ'1 במקרא גבי חשך לשו'2 בריאה, וביאור3 שהוא עומד בכח החושך4 בלשון יצירה וזהו שאמ' מגלה5 עמוקות מני חשך ומוציאו \לא'6 לאור תעלומה7. צלמות. קרא חשך וצלמות \~ האפיסה8. ושאר הדברים וזהו שנ'9 אבן אופל וצלמות. יקרא אם הבניה10 הנבנה מן \האו' האותיות כמ' שמפור' בס''י וכולן11 יונקות [19א] מן הרוחניות, הדקות מארבע התלויות12 במחשבה אשר {ה?} היא היא13 האבן הראשה הזאת14, אשר שמתי15 מצבה התערות16 הרצון ומשם הסתפקות כל סבה וצרכי עליונים ותחתונים18 ותחתיה נהפך כמו אש19 משל על הזוהר הנפלא לאור הצח20 והזך שאין לו \~ ערך ונקרא אבן21 על שם שהוא יסוד הבנין22
5
ושאר1 כ״ב אותיות החקוקות בגלגלי2 המרכבה כמו כן קרואות3 אבנים על שם שהם4 בונים ולכל פנה5 פונים דשנים6 ורעננים, הם הנקראים8 אבני שיש9 טהור על שם האור הנאור, והם המתגלגלות10 בגלילות עגולות ופורטות וכוללות11 בגרם המעלות ואצילות הכוחות הנאצלות מעילת העלות12. ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר והוא השם13 הנכבד יסוד היסוד, והיא14 הלבנה אשר בה בנה וחצב15 אבני מחצב אשר בהם16 קצב ל״ב17 נתיבות על שם18 נתיב לא ידעו עיט, יען19 כי היו20 סתומים וחתומים21 ולא נודע לא למאלכי השרת22 ולא הביט שם עין23 עד עת24 הרצון.
ושאר1 כ''ב אותיות החקוקות בגלגל2 המרכבה כמו כן קרואים3 אבנים על שם שהם4 בונים. ולכל פינה5 פונים דשינים6 ורעננים. והם הנקראים8 אבני שייש9 טהור על שם האור הנאור והוא המתגלגלות10. בגלילות. עגולות. ופורטות וכוללות11. בגרם המעלות. ואצלות הכחות הנאצלות. מעלת העלות12. ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. הוא השם13 הנכבד יסוד הסוד וסוד הסוד שהוא14 הלבנה. אשר בהבנה. וחצב בה15 אבני מחצב. אשר בהם16 קצב. ל''ב17 נתיבות על שם18 נתיב לא ידעו עיט. על19 כי היו20 סתומים וחתומ'21 ולא נודע לא למלאכי השרת22 ולא הביט שם העץ23 עד הרצון.
ושאר1 כ''ב אותיות החקוקות בגלגל2 המרכבה כמו כן קרואים3 אבנים על שם שהם4 בונים. ולכל פינה5 פונים דשנים6 ורעננים. והם הנקראים8 אבני שייש {?ט9} טהור על שם האור הנאור והוא המתגלגלות10. בגלילות. עגולות. ופורטות וכוללות11. בגרם המעלות ואצילות הכחות הנאצלות. מעלת העלות12. ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. הוא השם13 הנכבד יסוד הסוד. וסוד {ס} הסוד. והיא14 הלבנה. אשר בהבנה. וחצב בה15 אבני מחצב. אשר בהם16 קצב ל״ב17 נתיבות על ?? נתיב לא ידעו עיט. על19 כי היו20 סתומים וחתומים21 ולא נודע לא ל??? השרת22 ולא הביט שם העץ23 עד הרצון.
ושאר1 כ''ב אותיות החקוקות בגלגלי2 המרכבה כמו כן קרואות3 אבנים על שם שהם4 בונים ולכל פנה5 פונים דשנים6 ורעננים הם נקראים8 אבני שיש9 טהור על שם האור הנאור והם המתגלגלות10 בגלילות עגולות פרטות וכללות11 בגרם המעלות. ואצילות נאצלות מעילת העילות12. ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר הוא שם13 הנכבד יסו״ד הסו״ד וסו״ד היסו״ד והיא14 הלבנה אשר בה בנה וחצב15 אבני מחצב אשר בהם16 קצב שלשים ושתים17 נתיבות על שם18 נתיב לא ידעו עיט יען19 כי היו20 סתומים וחתומים21 ולא נודע למלאכי מרומים22 ולא הביט שם עין23 עד עת{ע24} הרצון
ואשר1 כ''ב אותיות החקוקות, בגלגלי \המ'2 המרכבה כמו כן קרואות3 אבנים על שם שהן4 בונים ובכל פנה {פני5} פונים, דשנים6 ורעננים כי7 הם הנקראים8 אבני שייש \ט'9 טהור, על שם האור הנאור. והם המתגלגלו'10 בגלילות, עגולות, ופורטות, וכוללות11, בגרם המעלות, ואצילות הכחות הנאצלות, מעלת העלות12. ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, הוא השם13 הנכבד יסו״ד היסו״ד וסו״ד הסו״ד. והיא14 הלבנה אשר בנה וחצב בה15 אבני מחצב, אשר בהן16 קצב, ל''ב17 נתיבות [19ב] על שם18 נתיב לא ידעו עיט כי הם \סתו'20 סתומים וחתומים21 ולא נודעו למלאכי השרת22 ולא הביט בה עין23 עד עת24 הרצון
6
ואז בחלמיש שלח ידו, המשיל1 החכמה לחלמיש על שם הויות2 שהיו בה סתומים3, והמשיל העומק4 לדבר נסתר5 במקום קשה וחזק, והפך שרשה6 בצורות יאורים בקע, קרא יאורים7 כל הויות והוא מגזרת אור כמו אל תופע עליו נהרה, והם כל ההויות8 הנכללות בשם מים במעשה9 בראשית כדכתיב10 ורוח אלהים מרחפת11 על פני המים, ואחר שיצאו המאורים12 כל יקר ראתה עינו, וכלל ההויות13 שנאצלו ביום ראשון היו י'15 דברים מעורבבים16 בזה שמים וארץ, תהו17 ובהו, אור וחשך, רוח ומים, מדת יום ומדת לילה, זהו מבכי נהרות חבש18, אחר שהיו י' דברים אלו19 נאצלים כאחת20 והיה העולם מים, במים חבש21 אותם נהרות והבדיל בין מים למים במאמר יהי רקיע.
ואז בחלמיש ידו. המשיל1 החכמה לחלמיש על שם ההוויות2 שהיו בה סתומים3 והמשיל העמק4 לדבר נסתר5 במקום קשה וחזק והפך שרשם6 בצורות יאורים בקע הוא יאורים7 כל ההוויות והוא מגזרת אור כמו אל תופע עליו נהרה והם כל ההוויות8 הנכללות בשם מים כמעשה9 בראשית שנ'10 ורוח אלהים מרחפת11 על פני המים. ואחר שיצאו המאורים בהם12 כל יקר ראתה עיני. וכלל ההוויות13 שנאצלו ביום ראשון היו י'15 דברים. מעורבבים זה16 בזה. שמים וארץ. תהו17 ובהו. אור וחשך. רוח ומים. מדת יום ומדת לילה. זהו מבכי נהרות חבש18. אחר שהיו י' דברים אילו19 נאצלים כאחד20 והיה העולם מים במים חבש21 אותם נהרות והבדיל בין מים למים במאמר יהי רקיע.
ואז בחלמיש שלח1 ??? [126א] החכמה לחלמיש על שם ההויות2 שהיו בה סתומים3 והמשיל העמק4 לדבר נסתר5 במקום קשה וחזק והפך שרשם6 בצורות יאורים בקע הוא יאורים7 כל ההויות8 הנכללות בשם מים במעשה9 בראשית שנ'10 ורוח אלהים מרחפת11 על פני המים. ואחר שיצאו המאורים בהם12 כל יקר ראתה עיני. וכל ההוויות13 שנאצלו ביום ראשון היו י'15 דברים מעורבבים זה16 בזה. שמים וארץ תהו17 ובהו אור וחשך. רוח ומים מדת יום ומדת לילה. זהו מבכי נהרות חבש18. אחר שהיו י' דברי' אלו19 נאצלים כאחד20 והיה העולם מים במים חבש21 אותם נהרות והבדיל בין מים למים במאמר יהי רקיע.
ואז בחלמיש שלח ידו המשיל1 החכמה לחלמיש על שם ההויות2 שהיו בה סתמים3 והמשיל העומק4 לדבר הנסתר5 במקום קשה וחזק והסך שרשם6 בצורות יאורים בקע קרא יאורים7 כל ההויות8 הנכללות בשם מים במעשה9 בראשית כדכתיב10 ורוח אלהים מרחפת11 על פני המים ואחר שיצאו המאורים ההם12 כל יקר ראתה עינו. וכל ההויות13 שנאצלו ביום ראשון היו עשרה15 דברים מעורבים זה16 [31א] בזה שמים וארץ תוהו17 ובהו אור וחשך רוח ומים מדת יום ומדת לילה וזהו מבכי נהרות חבש18 אחר שהיו עשרה דברים אלו19 נאצלים כאחד20 והיה העולם כמים חבש21 אותם נהרות והבדיל בין מים למים במאמר יהי רקיע בתוך המים22
ואז בחלמיש שלח ידו {?והח} והמשיל1 החכמה לחלמיש על ההוויות2 שהיו בה סתומים3 והמשיל העמק4 לדבר נסתר5 במקום קשה וחזק והפך שרשם6 בצורות יאורים ביקע אורים קרא כל \ה' ההוויות והוא מגזר' אור כמ' אל תופע עליו נהרה והם7 כל ההוויות8 הנכללות בשם מים. כמעשה9 בראשית כדכתי'10 ורוח אלהים מרחפ'11 על פני המים. ואחר שיצאו האורים ההם12 כל יקר ראתה עינו וכלל ההויות13 שנאצלו ביום14 ביום ראשון היו עשרה15 דברים מעורבי' זה16 בזה. שמים וארץ, תהו17 ובהו, אור וחשך, רוח ומים, מדת יום ומדת לילה. זהו מבכי נהרות חיבש18 אחר שהיו עשרה דברים אלו19 נאצלים כאחת20 והיה העולם מים, במים, חיבש21 אותם נהרות והבדיל בין מים למים: [20א] במאמר יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל \~ בין מים למים22.
7
ותעלומה יוציא1 אור מפיק2 ה״א תעלום חכמה הוציא3 האור, והחכמה4 מאין תמצא מציאותיה5 מאין, לא ידע אנוש ערכה הוא סדרה רצה לומר7 לא ידע אנוש לסדר ההויות ולידע תכונתם שנאמר ומי9 כמוני יקרא10 יגידה ויערכה11 לי משומי עם12 עולם, ולא תמצא בארץ החיים13, אפי' המלאכים אינם יודעים אותה, ומסדר דרך משל16 תהום אמר17 לא בי הוא וגו'18 וכל שאר הענינים19, והחכמה מאין תמצא20 ונעלמה מעין21 כל חי מאותם שחייהם חיי עולם, ומעוף השמים נסתרה אלו23 מלאכי השרת24, אלהים הבין דרכה, וצייר בה מה שצייר בהתבוננות25 והאציל ד' יסודות ראשונים, ואלו הם26, כי הוא לקצוות הארץ27 יביט תחת כל השמים28 יראה לעשות לרוח29 משקל ומים תבן30 במדה אז ראה ויספרה הכינו31 בה במחשבה הטהורה כאדם32 המשער את המעשה וחושב בלבו תחלה ואחר כך33 מתחיל לעשות34 ולעסוק בו,
ותעלומה יוצא1 אור מפיק2 ה״א תעלים החכמה והוציא3 האור. והחכמה4 מאין תמצא מציאותיה5 מאין לא ידע אנוש ערכה. הוא סדרה ר''ל7 לא ידע אנוש לסדר ההוויות תכונתם שנ' כי9 כמוני יקרא10 ויגידה ויערכה11 לי משומי עם12 עולם ולא תמצא בארץ החיי'13 אפי' המלאכים אינם יודעים אותה ומסדר דרך מעלה16 תהום אמ'17 לא בי וגו'18. וכל שאר העיניינים19. והחכמה מאין תמצא20 ונעלמה מעיני21 כל חי מאותם שחייהם חיי עולם ומעוף השמים נסתרה אילו23 מלאכי השרת24. אלהים הבין דרכה. וצייר בה מה שצייר בהתבוננות25. והאציל {בה} ד' יסודות הראשונים. ואלו הן26 כי הוא לקצות הארץ27 יביט ותחת כל השמים28 יראה לעשות לרוח29 משקל ומים תכן30 במדה. אז ראה הביט31 בה במחשבה הטהורה כמו אדם32 המשער את המעשה וחושב בו תחִלה ואחר כך33 מתחיל לעשות34 ולעסוק בו
ותעלומה יוציא1 אור מפיק2 ה״א תעלום החכמה והוציא3 האור. והחכמה4 מאין תמצא מציאותיה5 מאין לא ידע אנוש ערכה. הוא סדרה. ר''ל7 לא ידע {ל8} אנוש לסדר ההוואות תכונתם. שנ' מי9 כמוני יקרא10 ויגידה ויערכה11 לי משומי עם12 עולם ולא תמצא בארץ {א} החיים13. אפי' המלאכים אינם \~14 יודעים אותה ומסדר דרך מעלה16 תהום אמ'17 לא בי היא וגו'18. וכל שאר העיניינים19. והחכמה מאיין תמצא20 ונעלמה מעיני21 כל חי מאותם שחייהם חיי עולם. ומעוף השמים נסתרה אלו23 מלאכי השרת24. אלהים הבין דרכה. וצייר בה מה שצייר בהתבוננות25. והאציל ד' יסודות הראשונים. ואילו הן26 כי הוא לקצות הארץ27 יביט. ותחת כל השמים28 יראה. לעשות לרוח29 משקל. ומים תכן30 במדה. אז ראה הביט31 בה במחשבה הטהורה כמו אדם32 המשער את המעשה וחושב בלבו תחילה ואחר כך33 מתחיל לעשות34 ולעסוק בו
ותעלומה יוציא1 אור מפיק2 ה״א תעלום החכמה יוציא3 האור ?חכמה4 מאין תמצא מציאותו5 מאין לא ידע אנוש ערכה הוא סדרה ר''ל7 לא ידע אנוש לסדר ההויות ולדעת תבונותם שנא' ומי9 כמוני יקרא10 ויגידה ויערכה11 לי משומי עד12 עולם ולא תמצא בארץ החיים13 אפי' המלאכים אינם יודעים אותה ומסדר דרך משל16 תהום אמו'17 לא כי היא18 וכל שאר עניינים19 והחכמה מאין תבוא20 ונעלמה מעיני21 כל חי מאותם שחייהם חיי עולם ומעוף השמים נסתרה אלו23 מלאכי משרת24 אלהים הבין דרכה וצייר בה מה שצייר בהתבנותו25 והאציל לד' היסודות הראשונות ואלו הן26 כי הוא לקצות הארץ27 יביט תחת כל השמים28 יראה לעשות לרוח29 משקל ומים תיבן30 במדה אז ראה הביט31 בה במחשבה הטהורה להבדיל כמו אדם32 המשער את המעשה והעושה בלבו תחלה אח''כ33 מתחיל לעשות34 ולעסוק בו
ותעלומָה יוציא1 אור מפי״ק2 ה״א היא תעלים החכמה ותוציא3 האור. \וה' והחכמה4 מאין תמצא ר''ל מציאותה5 מאין \~6 ולא ידע אנוש ערכה הוא סדורה ר''ל7 לא ידע אנוש לסדר ההויות. לידע תכונתם. שנ' מי \כ'9 כמוני ויערכיה10 ויגידה לי משומי עם12 עולם: ולא תמצא בארץ החיים13 אפי' המלאכים אינם יודעים אותה. וההלך15 ומסדר ד''מ16 תהום אמר17 לא בי היא וים אמ' אין עמדי18 וכל שאר העניני' וכו'19 והחכמה מאין תמצא20 ונעלמה מעיני21 כל חי ר''ל22 ומאותם שחייהם חיי עולם. ומעוף השמים נסתרה אלו23 מלאכי השרת24: אלהים הבין דרכה וצייר בה מה שצייר בהתבוננות25 והאציל ארבע יסודות הראשונים ואלו הן26. כי הוא לקצות האר״ץ27 יביט תחת כל השמי״ם28 יראה. לעשות לרו״ח29 משקל ומי״ם תבן30 במדה. אז ראה ויספרה הבינה [20ב] וגם חקרה הביט31 בה במחשבה הטהורה כמו אדם32 המשער את המעשה וחושב בלבו תחלה, ואח''כ33 מתחיל לעסוק ולעשות35 בו.
Wort (Wortart)
AHQe PM2784e L756e J541e P773e
Häufigkeit x x x x x