London 1055 (Auszug) Jerusalem 6330 (Auszug) New York 8122 (Auszug) Jerusalem 541 (Auszug) New York 1878 (Auszug)
1 / 42
… וכן יעקב אמת. שנקרא כסא כבוד1. על כן אמ'2 צורת יעקב חקוקה בכסא הכבוד. הרי אילו3 ג' ספירות כמין סגולה. נצח הוד יסוד. נודע לנו על דרך הקבלה כי האבות הן הן המרכבה.
… וכן יעקב אמת. שנקרא כסא הכבוד1 על כן אמר2 צורת יעקב חקוקה בכסא הכבוד.. הרי אלו3 ג' ספירות כמין סגולה.. נצח. הוד. יסוד. נודע לנו על דרך הקבלה כי האבות הן הן המרכבה.

[absent]

[absent]

[absent]
2 / 43
וכן1 ג' אבות וחיות המרכבה הנושאות הכסא הן ד' חיות הקודש ואם כן2 חסד אחד מהן והיא3 דוד כי הוא רגל רביעי לכסא על כן אומ' מגן דוד כעניין מגן אברהם. ונאמ' אלהי על כל אחד מארבעתן4 אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב
והן1 ג' אבות. וחיות המרכבה הנושאות הכסא הן ד' חיות הקדש. וא''כ2 חסד אחד מהם הוא3 דוד. כי הוא רגל רביעי לכסא. על כן אומ' מגן דוד כעניין מגן אברהם. ונאמ' אלהי על כל אחד מארבעתם4 אלה״י אברהם אלה״י יצחק ואלה״י יעקב.

[absent]

[absent]

[absent]
3 / 44
וכן אלהי דוד אביך1. ונקרא דוד אב גם כן. והשם נקרא שדי. כלומ' תקיף מנצח הכל. והנה2 גם דוד מנצח מלחמות וגם הוא מנצח ומשורר למנצח מזמור לדוד ועתידה מלכות3 להיות [112ב] מנצחת כל המלכיות ותשאר נצחית עד עולם4. והמשיח שהוא בן דוד יקבל הוד והדר מהש״ם5 וינתן עליו הוד מלכות והוא יגלה טעמי תורה וסוד כ''ב אותיות שהם יסוד6 לכל הכבוד ולכל היצור ועל כן היו7 גם אלה הג' ספירות סגולה ואז תשוב מלכות ישר'8 ומלכות השם למקומה9 ותשוב העמדה10 ליושנה כמו11 שנ' והיה י''י12 למלך על כל הארץ וגו'.
וכן אלה״י דוד אברך1. ונקרא דוד אב גם כן הש״ם נקרא שדי כלומ' תקיף מנצח הכל. וחנה2 גם דוד מנצח מלחמות וגם הוא מנצח ומשורר למנצח מזמור לדוד. ועתידה מלכותו3 להיות מנצחת כל המלכיות ותשאר נצחית עד העולם4. והמשיח שהוא בן דוד יקבל הוד והדר מן הש״ם5 [218ד] וינתן עליו הוד מלכות. הוא יגלה טעמי תורה וסוד כ''ב אותיות שהם סוד6 לכל הכבוד ולכל היצור ועל כן גם אלה הג' ספירות סגולה ואז תשוב מלכות ישראל8 ומלכות ה״ש למקומ' ואז9 תשוב העטרה10 ליושנה שנ' והיה יי״י12 למלך על כל הארץ וגו'.

[absent]

[absent]

[absent]
4 / 45

[absent]
אמשל לך משל הספירות שהם אדוקות בלי פירוד כי הם באשכל שהכל יחד ענפים ועלים וענבים וזגים והכל בזמורה אחת וכל אחד ואחד מתגדל ומתברך משורש אחד. כן העשר ספירות שהזכרנו שורש אחד להנה. וממקור אחד מתברכות וכל מדה ומדה מקבלת ממה שלמעלה ממנה לכך קרא שלמ' הבניין אשכל הכפר דודי לי. וסימ' לו' קצוות מקום שהם אדוקות זו בזו בלי פירוד..

[absent]

[absent]

[absent]
5 / 46
[121ב\5] מאמר בפי' השם של יהו״ה ונקרא כתר שם טוב מפי אברהם בר אכשלדר מעיר קולוניא1..
[240א] ה״א לך סו״ד בזא״ת יב״א.. מאמר בפי ה' של יהו״ה כתר שם טוב1.
[123א] בשם יי״י אלהי ישראל אחל לכתוב ספר כתר שם טוב1
[23א\13] כלל מדרכי הקבלה הנבואיית1
[40ב]
6 / 47
בזאת1 יבא אדם2 אל הקדש. בנפש טהורה. ובשפה ברורה. ועטוי במורא4. לכבוד האל הגדול5 והנורא. והוא יסוד מורא. וחכמה מפוארה6. ליודעה ומכירה. לכן7 כל ערום יעשה בדעת. כי8 עין רואה ואזן9 שומעת. ונפש חכמה לדעת. כי היא העולה10 ובוקעת. ועד כסא הכבוד מגעת11. כי היא היודעת12. מוצאיה ומובאיה. וממה13 נחצבה. ואיזה מקום מושבה.
בזאת1 יבא אדם2 אל הקדש בנפש טהורה ובשפה ברורה. ועטוי במורא4. לכבוד הש' הגדול5 והנורא. והוא יסוד מורא. וחכמה מפוארה6. ליודעה ומכירה. לכן7 כל ערום יעשה בדעת. ויכין8 עין רואה ואוזן9 שומעת. ונפש חכמה לדעת. כי העולה היא10 ובוקעת. ועד הכסא כבוד מגעת11. כי היא יודעת12 מוצאיה ומובאיה. וממה13 נחצבה. ואיזה מקום מושבה.
בזאת1 יבא אדם2 אל הקדש פנימה3. בנפש טהורה. ובשפה ברורה. לכבוד השם הנכבד5 והנורא. והוא יסוד התורה. תפארת צבי ועטרה6. ליודעה ומכירה. <וחכמה \ מפוארה \ לכן>7. כל ערום יעשה בדעת. ויבין8 עין רואה ואוזן9 שומעת. ונפש חכמה לדעת. כי היא העולה10 ובוקעת. ועד כסא הכבוד מגעת. ואין מחיצה מונעת11. כי היא יודעת12 מוצאיה ומובאיה. וממנה13 נחצבה. ואיזה מקום מושבה.
זאת1 יבא האדם2 אל הקדש בנפש טהורה ובשפה ברורה ועטוי במורא4 לכבוד השם5 והנורא והוא יסוד מורה וחכמה מפוארה ונזר ועטרה6 ליודעה ומכירה וכל ערום יעשה בדעת ויקרה8 עין רואה ואוזן9 שומעת. ונפש חכמה לדעת כי היא העולה10 ובוקעת. ועד כסא הכבוד נוגעת. ואין מחיצו מ{?}(ו)נעת. אותה11 כי היא יודעת12 מוצאיה ומובאיה וממה13 נחצבה ואיזה מקום מושבה
בזא״ת1 יבא אדם2 אל הקדש בנפש טהורה ובשפה ברורה ועטוי במורא4 לכבוד האל הגבור5 והנורא והוא יסוד מורא וחכמה מפוארה ונזר ועטרה6 ליודעה ומכירה וכל ערום יעשה בדע״ת ויקנה8 עין ראה ואוזן9 שומעת ונפש חכמה לדעת כי היא העולה10 ובוקעת ועד כסא הכבוד מגעת ואין מחיצה מונעת אותה11 כי היא יודעת12 מוצאיה ומובאיה וממה13 נחצבה ואיזה מקום מושבה.
7 / 48
כי הבת השוביבה1. אשר לא טהרה מזובה. בדר2 תשב עצובה. וליהט אותה היום3 הבא. כי מחוץ למחנה4 מושבה. כל ימי אשר הנגע5 בה. ואם טהרה6 מזובה ושבה7. לא יאמר לה עוד8 עזובה.
כי הבת השובבה1. אשר לא טהרה מזובה. בדד2 תשב עצובה. וליהט אותה היום3 הבא. כי מחוץ4 מושבה. כל ימי אשר הנגע5 בה. ואם טהרה6 מזובה ושבה7. לא יאמר לה עוד8 עזובה.
כי הבת השובבה1. אשר לא טהרה מזובה. בדד2 תשב עצובה. ולהט [123ב] אותה היום3 הבא. כי מחוץ למחנה4 מושבה. כל ימי אשר הנגע5 בה. ואם טהרה6 מזובה ושבח7. לא יאמר לה עוד8 עזובה.
כי הבת השובבה1 אשר לא טהרה מזובה בדד2 תשב עצובה וליהט אותם היום3 הבא כי לחוץ המחנה4 מושבה כל ימי אשר הנגע5 בה ואם טהרה6 מזובה ושבה7 ולא יאמר לה עוד8 עזובה
כי הבת השובבה1 אשר לא טהרה מזובה בדד2 תשב עצובה וליהט אותה יום3 הבא כי מחוץ למחנה4 מושבה. כל ימי עונה5 בה. ואם מטוהרה6 מזובה ושבה7 לא יאמר לה עזובה
8 / 49
המשכילים יזהירו. כזוהר הרקיע יצהירו1. ואל מול2 פני המנורה יאירו. ומהם ככוכבים3. בשער בת רבים. והיו הקרובים. פורשי4 כנפים למעלה. ואותה5 לא יעשה6 כלה. כי יעלו במסילה7. ישרה וכלולה. לעליה8 תלולה. ובצל שדי נסתרים9. יעלו אבר כנשרים. ויכנסו לחדרי חדרים10.
והמשכילים יזהירו. כזוהר הרקיע. יצהירו1. אל פני המנורה יאירו. ומהם ככוכבים3. בשער בת רבים. והיו הכרובים פורשי4 כנפים למעלה. ואותם5 לא יעשה6 כלה. כי יעלו במסלה7. ישרה וכלולה. לעליה8 תלולה. ובצל שדי נסתרים9. ויעלו אבר כנשרים. ויכנסו לחדרי חדרים10.
והמשכילים יזהירו. כזוהר הרקיע יצהירו1. אל פני המנורה יאירו. ומהם בככבים3. בשער בת רבים. והיו הכרובים פורשי4 כנפים למעלה. ואותם5 לא יעשה6 כלה.. כי יעלו במסלה7 ישרה וסלולה.. לעליה8 תלולה. <ובצל שדי \ נסתרים>9 ויעלו אבר כנשרים. ויכנסו לחדרי חדרים10.
והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ואל מול2 פני המנורה יאירו ומהם ככוכבים3 בשער בת רבים והיו הכרובים פורשי4 כנפים למעלה ואותם5 לא יעשו6 כלה כי עולים במסולה7 ישרה וסלולה לעליה8 תלולה ובצל שדי נסתרים9 ויעלו אבר כנשרים ויכנסו לחדרי חדרים10
והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע יאירו1 אל מול2 פני המנורה יאירו ומהם כוכבים3 בשער בת רבים והיו הקרובים והיו הכרובים פורשים4 כנפים למעלה ואותם5 לא יעשו6 כלה כי עולים הם במסלה7 ישרה וסלולה לעלות8 תלולה ובצל שדי נסתרים9 יעלו אבר כנשרים
9 / 50
אלה הדברים. יורו1 המורים. ויקנו בינה2. והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה. כי הנפש החכמה. תחיה את בעליה עמה. והיא מכרת מקומה. והנה סולמה3. מוצב ארצה וראשו4 מגיע השמימה5. ומן השכל הנפרד. ויט6 שמים וירד. ורוח הבהמה. יוצאת7 ערומה. מבלי8 כסות ושלמה9. כי לא ידעה10 בשכבה ובקומה. ובהגוף הקרוב אליה לה תטמא. וכל אשר בתוכו יטמא11.
ואלה הדברים יורו1 המורים. ויקנו בינה2. והרוח תשוב אל מקומה {והל} והנה סלמה3. מוצב ארצה וראשו4 מגיע השמימ'5. ומן השכל הנפרד ויט6 שמים וירד. ורוח הבהמה יוצאת7 ערומה. מבלי8 [240ב] כסות ושלמה9. כי לא ידעה10 בשכבה ובקומה. ובהגוף הקרוב אליה לה יטמ'. וכל אשר בתוכו יטמא11.
לאלה הדברים. יורו1 המורים. ויקנו בינה2. והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה. כי הנפש החכמה. תחיה בעליה עמה. והיא מכרת את מקומה. והנה סולמה3 מוצב ארצה. וראשו4 מגיע השמימה5. ומן השכל הנפרד. ויט6 שמים וירד. ורוח הבהמה. יוצאה7 ערומה. מבלי8 כסות ושלמה9. כי לא ידעה10 בשכבה ובקומה. והגוף הקרוב [124א] אילה לא יטמא. וכל אשר בתוכה יטמא11.
ואלה הדברים יעשו המורים. [23ב] יעשו1 המורים. ויקנו בינה2 והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה כי הנפש החכמה תחיה את בעליה עמה והיא יודעת את מקומה והנה סולמה3 מוצב ארצה וראשו4 מגיע השמימה כי הוא5 מן השכל הנפרד. ויט6 שמים וירד. ורוח הבהמה יוצאת7 ערומה מבלי8 כסות ושלמה9. כי לא ידעה10 בשכבה ובקומה. גם הגוף הקרוב ובאליה לא יטמא וכל אשר בתוכו יטמא11
ויקנו הבינה1 המורים והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה כי הנפש החכמה תחייה את בעליה עמה יודע מקומה. והנה סולם3 מוצב ארצה וראשו4 מגיע בשמימה. כי הוא5 מן השכל הנפרד. ויט6 שמים וירד ורוח יוצאת7 ערומה בלי8 כסות ושמלה9 כי לא ידע10 בשכבה ובקומה11
10 / 51
והנה ריקה יוצאה וכדה1 על שכמה. כי עשתה2 צרתה גם כעס3 בעבור הרעימה. וכימי4 נדת דוותה5 תטמא. וכל שוכב6 עם בהמה7. מות יומת עמה. כי לא ידע ואשם. בשם. משיב הרוח ומוריד הגשם. על הארץ היבישה. בקול ענות חלושה. ואיה הקדושה. הרוח שלבשה. את המשא. וגם חפשה. לא ניתן לה8. [122א]
והנה רבקה יוצאה וכדה1 על שכמה. כי עשתה2 צרתה גם כעס3 בעבור הרעימה. וכימי4 נדת דותה5 תטמא. וכל שוכב6 עם בהמ'7. מות יומת עמה. כי לא ידע ואשם. בשם. שהוא משיב הרוח ומוריד הגשם. על הארץ היבישה בקול ענות חלושה. ואיה הקדושה הרוח שלבשה את המשא. וגם חפשה לא ניתן לה. כי כאשר הגוף הולך למות. גם נפש החוטאת היא תמות8.
והנה רבקה יוצאת וכדה1 על שכמה. וכעסתה2 צרתה גם כעס3 בעבור הרעימה. וכימי4 נדת דותה5 תטמא. וכל השוכב6 עם בהמה7. מות יומת עמה. כי לא ידע ואשם. שכשם שהוא משיב הרוח ומוריד הגשם. אל ארץ יבשה. בקול ענות חלושה. ואיה הקדשה. הרוח שלבשה את המשא. וגם חופשה לא נתן לה. כי כאשר הגוף הולך למות. גם הנפש החטאת היא תמות8.
והנה רבקה יוצאת וכדה1 על שכמה כי היא כעסתה2 צרתה גם כעס3 בעבור הרעימה וכימי4 נדת דוותה5 תטמא וכל שוכב6 עם בהמה7 מות יומת עמה כי לא ידע ואשם שכשם שהוא משיב הרוח ומוריד הגשם. אל ארץ יבשה. בקול ענות חלושה. ואיה הקדשה הרוח שלבשה. את המשא וגם חופשה לא נתן לה כי כאשר הגוף הולך למות גם הנפש החוטאת תמות8
והנה ריקה יוצאת וכדה1 על שכמה כי היא עשתה2 צרתה בעבור הרעימ<ה> מי4 נדת דותה5 תטמא. וכל שוכב6 עם בהמה7 מות יומת עמה
11 / 52
ואשרי ההולך בתמימות. ובלי צורה ודמות. ובהרחקת הגשמות2. יכיר את3 בוראו. אשר בראו. ידעו4 אנשי אמונה5. כי זאת היא האמנה. כי לא ראיתם6 (כל) תמונה. ולא7 תתורו אחרי עיניכם. ופתחו לכם. שערי צדק בלבבכם8. אולי יקרה יי''י9 לקראתכם. וירא10 כבוד יי''י אליכם11. ואז תביט12 סודו. כי אין עוד מלבדו. ואיה מקום13 כבודו. וספרו יחודו14. בכל יום פעמים. וזה שער השמים. וזה לכם האות. והנה עיניכם רואות. כי יי''י צבאות. עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות. וכסיל לא יבין את זאת16.
ואשרי ההולך בתמימות. ובלי צורה ודמות. ובהרחקות הגשמות2. יכיר את3 בוראו. אשר בראו. ודעו4 אנשי אמנה5. כי זאת היא האמונה כי לא ראיתם6 כל תמונה. ולא7 תתורו אחרי עיניכם. ופתחו לכם שערי צדק בלבבכם8. אולי יקרא אלהים9 לקראתכם. וירא10 כבוד יי״י אליכם11. ואז יבינו12 סודו. כי אין עוד מלבדו. ואיה מקום13 כבודו. וספרו יחודו14. בכל יום פעמים. וזה שער השמים. וזה לכם האות. והנה עיניכם רואות. כי יי״י צבאות. עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות. וכסיל לא יבין את זאת16.
ואשרי האיש1 ההולך בתמימות. ובלי צורה ודמות. ובהרחקת הגשמות2. יכיר את3 בוראו אשר בראו. ידעו4 אנשי אמונה5. כי זאת האמונה. כי לא ראיתם6 כל תמונה. ולא7 תתורו אחרי עיניכם. ופתחו לכם שערי צדק בלבבכם8. אולי יקרא אלהים9 לקראתכם. וירא10 [124ב] כבוד יי״י עליכם11. ואז תבינו12 סודו. כי אין עוד מלבדו. ואיה מקים13 כבודו. וספרו14 בכל יום יחודו15 פעמים. וזה שער השמים. וזה לכם האות. והנה עיניכם רואות. כי יי״י צבאות. עושה גדולות עד אין חקר ונסים ונפלאות עד אין מספר וכסיל לא יבין את זאת16.
ואשרי האיש1 ההולך בתמימות. ובלי צורה ודמות יכיר בוראו אשר בראו ודעו4 אנשי אמונה5 כי זאת האמונה פלא ראיתים6 כל תמונה ולא7 תתורו אחרי עיניכם ופתחו לכם בלבבכם8 אולי יקרה יי''י9 לקראתכם וירא10 כבוד יי''י אליכם11 ואז תביט12 סודו. כי אין עוד מלבדו. ואיה מקום13 כבודו ותספרו הודו ויחודו14 בכל יום פעמים. וזה שער השמים וזה לכם העת והנה עיניכם רואות כי יי''י צבאות עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות וכסיל לא יבין זאת16.
ואשרי האיש1 ההולך בתמימות בלי צורה ודמות ויכיר בוראו אשר בראו ודעו4 אנשי אמ(ו)נה5 כי זאת היא האמנה כי לא ראיתם6 כל תמונה ולא7 תתורו אחרי עיניכם ופתחו שערי לבבכם בצדק8 אולי יקרא אלהים9 לקראתכם וירא10 כבוד י״י אליכם11 ואז תביטו12 סודו כי אין עוד מלבדו ואיה מקום13 כבודו ותספרו הודו ויחודו14 בכל יום פעמים וזה שער השמים
12 / 53
ועתה הנה נא הואלתי לדבר. ומילים לחבר. ולא כפי ראות עיני כי אם כאשר הורוני נבוניי1. וזה השער ליי''י2. צדיקים יבואו3 בו. ויכירו מה טיבו והחי יתן אל לבו. כי יי''י הוא האלהים. ורם4 על כל גבוהים. וכסא כבודו5 בשמים ממעל. ויהי אלהיו עמו ויעל. כי הוא7 מכל חביון. והיודע דעת עליון. יכיר שהוא8 ראשון לראשונים9 ואחרון לאחרונים10. וקדמון לכל קדמון. והיודע11 וראש לכל12 המון. ואין לו שינוי. ולא13 מקרה וכינוי14. ולא נמצא15 שמה. לא16 למה וכמה. וידו רמה. וימינו רוממה17. ומכל עין נעלמה. אך לא מלב הנפש החכמה. והיא אומרת שאין שיעור לקומה18.
ועתה הנה נא הואלתי לדבר. ומלים לחבר. ולא כפי ראות עיני. כי אם כמו כאשר הורוני נבוני. כי1 זה השער ליי״י2. צדיקים [240ג] יבאו3 בו. ויכירו מה טובו. והחי יתן אל לבו. כי יי״י הוא האלהים4. על כל גבוהים. ומושב יקרו5 בשמים ממעל. ויהי אלהיו עמו ויעל. כי הוא7 מכל חביון. והיודע דעת עליון. יכיר שהוא8 ראשון לראשוני'9. ואחרון לאחרונים10. וקדמון לכל קדמון. והיודע11 וראש לכל12 המון. ואין לו שינוי. ולא13 מקרה וכנוי14. ולא נמצא15 שמה. \למ'16 למה וכמה וידו רמה. וימינו רוממה17 ומכל עין נעלמה. אך לא מלב נפש החכמה. והיא אומרת שאין שיעור לקומה18.
ועתה הנה נא הואלתי לדבר. מלין לחבר. ולא כפי ראות עיני. כי אם כאשר הורוני נבוני. כי1 זה השער ליי״י2. צדיקים יבואו3 בו. ויכירו מה טיבו. והחי יתן אל לבו. כי יי״י הוא האלהים. ורם4 על כל גבוהים. ומושב יקרו5 בשמים ממעל. ויהי יי״י6 אלהיו עמו ויעל. כי חבוי הוא7 מכל חביון. והיודע דעת עליון. שהוא8 ראשון לראשונים9. ואחרון לאחרונים10. וקדמון לכל קדמון. והיודע11 וראש על כל12 המון. ואין לו שינוי. ולא13 מקרה וכינוי14. ולא נמצא15 שמה. למה וכמה. וידו רמה. וימינו רוממה17. ומכל עין נעלמה. אך [125א] לא מלב הנפש החכמה. והיא אומרת שאין שיעור לקומה18.
ועתה הנה נא הואלתי לדבר. ודברים לחבר. ולא כפי ראות עיני כי אם אשר הורוני נבוני. כי1 זה השער ליי''י2. צדיקים יבואו3 בו ויכירו מה טיבו. והחי יתן אל לבו כי יי''י הוא האלהים וגבוה4 על כל גבוהים. ומושב יקרו5 בשמים ממעל ויהי אלהיו עמו ויעל. כי הוא חבוי7 מכל חביון. והיודע דעת עליון. (יכיר) כי הוא8 ראשון לראשונים9 ואחרון לאחרונים10 וקדמון לכל קדמון וראש לכל12 המון ואין לו שינוי ולא13 מקרה לכנוי14. ולא נמצא15 שמה למה וכמה. וידו רמה ומכל עין נעלמה.
זה השער לי״י2 צדיקים יבאו3 בו כי י״י הוא האלהים אין עוד מלבדו גבוה4 על כל גבוהים ומושב יקרו5 בשמים ממעל ויהי אלהיו עמו ויעל כי חביון הוא7 מכל חביון והיודע דעת עליון יכיר כי הוא8 ראשון לראשונים9 ואחרון לאחרנים10 וקדמון לכל קדמון וראש לכל12 המון ואין לו שנוי13 ומקרה וכינוי14 ולא שמה למה וכמה וידו רמה וימינו רוממה17 ומכל עין נעלמה לא [41א] מעין הנפש החכמה והיא אומרת שאין שיעור לקומה18
13 / 54
אך אנשי און ומרמה. השואלים איך ומה. בני מרי המה. ומותרם איין מן הבהמה. לכן שאינו יודע לשאל. את פתח לו ואל. תתחבר נפש כי תחטא. לשאל מה למעלה מה למטה. אך וידעת1 היום. כי הוא נורא ואיום. והוא נכח3 ונסתר. וזה4 שמו הנכתר. בארבע5 כתרים מוכתר6. ובו נחתמו רום ותחת ושמי ערץ. {ה} י'שמחו ה'שמים ו'תגל ה'ארץ7. והיודעו ומכירו. בפירוש ומזכירו. יתכן8 לב נקי נבר9. וכבוד אלהי'10 הסתר דבר. ואלה ד'12 אותיות. לכבוד השם הם13 ראויות. כי ד'14 כתרים הם. וכתר ש״ם טו״ב עולה15 על גביהם16..
אך אנשי און ומרמה. השואלים איך ומה. בני מרי המה. ומותרם אין מן הבהמה. לכן שאינו \י' יודע לשאל את פתח לו. השמר פן ואל תתחבר עם נפש כי תחטא לשאל. מה למעלה ומה למטה. אך וידעת1 היום. כי הוא נורא ואיום. והוא נוכח3 ונסתר. וזה4 שמו הנכתר. בארבע5 כתרים מוכתר6. ובו נחתמו רום ותחת ושמי ערץ. י'שמחו ה'שמים ו'תגל ה'ארץ7. והיודעו ומכירו. בפירושו ומזכירו. יתקן8 לב נקי ונבר9. וכבוד השם10 הסתר דבר. ואלה ארבע12 אותיות לכבוד השם הנכבד. הם13 ראויות כי ארבע14 כתרים הם. וכתר ש״ם טו״ב עולה15 על גביהן16..
אך אנשי און ה' ומרמה השואלים איך ומה. בני מרי המה. ומותרם אין מן הבהמה. לכך שאינו יודע לשאל. את פתח ליה השמר פן ואל תתחבר לשאול. <עם נפש כי \ תחטא לשאול \ מה למעלה \ ומה למטה. אך וידעה1 \ היום כי הוא \ נורא ואיום>2 והוא נוצח3 ונסתר. וזה4 שמו הנסתר כד'5 כתרים נכתר6. ובו נחתמו רום ותחת ושמי ערץ. לכן ישמחו השמים ותגל הארץ7. והיודעו והמכירו בפירושו והמזכירו. יתכן8 לב נקי ובר9. כבוד יי״י10 הסתר דבר. ואלו הד'12 אותיות. לכבוד השם הנכבד והנורא הם13 ראויות. כי ד'14 כתרים הם. וכתר שם טוב עולה15 על גביהם16.
אך אנשי און ומרמה. השואלים איך ומה. בני מרי המה. ומותר אין מן הבהמה. לכן שאינו יודע לשאל. את פתח לו השמר פן ואל. תתחבר עם נפש כי תחטא לשאול מה למעלה מה למטה. אך וידעת1 היום. כי הוא [24א] נורא ואיום והוא נוכח3 ונסתר וזה4 שמו הנכתר בארבעה5 כתרים מוכתר6. ובו נחתמו רום ותחת ושמי ערץ לכן ישמחו השמים ותגיל הארץ7. והיודעו ומכירו ובפירושו ומזכירו יתקן8 לב נקי ונבר9. וכבוד אלהים10 הסתר דבר ואלה הם ארבע12 אותיות לשם הנכבד הם13 ראויות כי ארבעה14 כתרים הם וכתר שם טוב עולה15 על גביהם16.
וידעת1 היום כי הוא נורא ואיום והוא נוכח3 ונסתר וזהו4 שמו הנכתר בארבע5 כתרים מוכתר6. ובו נחתמו שמים וארץ. ישמחו השמים ותגיל הארץ7 והיודעו ומכירו בפירושו ומזכירו יתקן8 לב נקי ונבר9 כבוד אלהים10 הסתר כל11 דבר. ואלה הם הארבע12 אותיות לשם הנכבד13 ראויות כי ארבע14 כתרים הם וכתר שם טוב על גביהם16
14 / 55
ואני פל' אלמוני1 נתתי את2 לבי לדרוש ולתור במיעוט שכלי3 לדעת סוד השם4 הנכבד למען אתן עוז למלכי ואדע לפני מי אעמוד. כמו שאמ' הכת' שיויתי יי''י לנגדי תמיד. מלמד שצריך אדם לדעת את יי''י אלהיו. כי גדול יי''י ומהולל מאד ולגודלתו אין חקר ר''ל {שיוות} שיותר אותו השם משאר שמותיו6.
ואני פלוני אלמוני1 נתתי את2 לבי \לד' לדרוש ולתור במיעוט שכלי3 לדעת סוד הש'4 הנכבד. למען אתן עוז למלכי ואדע לפני מי אעמוד. [240ד] כמו שאמ' הכתוב שויתי יי״י לנגדי תמיד. מלמד שצריך אדם לדעת את יי״י אלהיו. כי גדול יי״י ומהלל מאד ולגדולתו אין חקר. ר''ל שיותר אותו הש' משאר שמותיו6.
ואני פלוני אלמוני1 נתתי אל2 לבי לדרוש במיעוט שכלי3 לדעת סוד הש״ם4 הנכבד והנורא5 למען אתן עוז למלכי. ואדע לפני מי אעמוד ככתו' שויתי יי״י לנגדי תמיד. מלמד שצריך אדם לדעת את אלוהיו כי גדול הוא ומהולל מאד ולגדולתו אין חקר. ר''ל שיותר גדול [125ב] הוא הש״ם הזה משאר שמותיו6.
ואני פלו' אלמוני1 נתתי את2 לבי לדרוש ולתור במיעוט שכלי3 ולדעת סוד השם4 הנכבד למען אתן עוז למלכי ואדע לפני מי אעמוד כמו שאמר דוד ע''ה שויתי יי''י \?' לנגדי תמיד מלמד שצריך אדם לדעת את יי''י אלהיו כי גדול יי''י ומהולל מאד ולגדול אין חקר ר''ל שויתי גודל אותו שם משאר שמותיו6
ואני1 נתתי את2 לבי לדעת סוד השם4 הנכבד למען אתן עוז למלכי ואדע לפני מי אעמוד
15 / 56
וכן אמ' יתרו ??? ידעתי כי גדול יי''י מכל האלהים וכת' לך יי''י הגדולה והגבורה [122ב] והת' והנ' {ר} והה'. וגם משה רע''ה בשם יהו״ה עשה כל המופתים ה' ובו גלה1 לו הק'2 סודו. שנ' ושמי יי''י לא נודעתי להם. פי' לא גליתי סוד יהוה. על כן ראוי לכל יראי הש״ם להבין סודו שנ'3 סוד יי''י ליריאיו ואמ' רע''ה כשאתה מתפלל דע לפני מי אתה עומד4.
וכן אמ' יתרו עתה ידעתי כי גדול מכל האלהים. וכן כתי' לך יי״י הגדולה והגבורה והתפארת והנצה וההוד. וגם משה ע''ה עשה בש״ם יי״י כל המופתים. כן גילה1 לו הקב''ה2 סודו. כמ' שאמ' ושמי יי״י לא נודעתי להם. פי' לא גליתי סוד יהו״ה. על כן ראוי לכל יראי השם להבין סודו. כדכתיב3 סוד יי״י ליריאין. וגם אמרו רבותינ' ע''ה כשאתה מתפלל. דע לפני מי אתה עומד ומתפלל4.
וכן אמר יתרו עתה ידעתי כי גדול יי״י. וכן כתו' לך יי״י הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד וגו'. וגם מרע''ה בשם יי״י עשה כל המופתים ובו גלה1 לו המקום2 סודו כמו שכתוב ושמי יי״י לא נודעתי להם פי' לא גליתי להם סוד שמי שהוא הש״ם י''ה ו''ה. {עד כאן} <על כן> ראוי לכל יראי הש״ם להבין סודו כדכתיב3 סוד הש״ם ליריאיו. וגם אחז''ל כשאתה מתפלל דע לפני מי אתה מתפלל4
וכן אמר יתרו עתה ידעתי כי גדול יי''י מכל האלהים וכן אמ' דעה לך יי''י הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד. וגם מרע''ה בשם יי''י עשה כל המופתים כי גלה1 לו הב''ה2 סודו כמו שכתוב ושמי יי''י לא נודעתי להם. על כן ראוי לכל ירא אלהים להבין סודו כדכתיב3 סוד יי''י ליריאיו וגם רז''ל אמרו וכשאתה מתפלל דע לפני מי אתה עומד4
וכן משה רבינו ע''ה גלה1 לו סודו וכתו'3 סוד י״י ליריאיו4
16 / 57
ואין אדם רשאי1 לדמות צורה לפניו שנ' אל מי תדמיוני ואשוה. לכך2 יכוין אדם בשעת תפילתו לשם3 הנכבד והנורא שהוא יהו״ה כמו שפי' למעלה שויתי יי''י לנגדי תמיד. וכל העושה זאת אשריו ואשרי חלקו כי בהכרת בוראו יהיה אהוב למעלה ונחמד למטה. וכן אמ' דוד ע''ה אברכה את יי''י בכל עת תמ' תהיל' בפי. גדלו ליי''י אתי. דרשתי את יי''י וענני. הזכיר שמו בד' פסוקי' הללו כנגד ד'4 אותיות שבשם כי רצה לדעת למה בחר השם בהם5.
ואין אדם רשאי1 לדמות שום צורה לפניו. כי כתי' אל מי תדמיוני. לכן2 יכוין אדם בעת תפלתו לשם3 הנכבד והנורא \ש' שהוא יהו״ה כמ' שפירשתי למעלה שויתי יי״י נגדי תמיד. וכל העושה זאת אשריו ואשרי חלקו. כי בהכרת הש״ם יהיה אהוב למעלה. ונחמד למטה. וכן אמר דוד ע''ה אברכה את יי״י בכל עת תמיד תהלתו בפי. וגם אמר ביי״י תתהלל נפשי. ועוד אמר גדלו ליי״י אתי. וכן דרשתי את יי״י וענני. הזכיר שמו בארבע פסוקים הללו. כנגד ד'4 אותיות שבשם. כי רצה לדעת למה בחר בהם השם5.
ואי אתה רשאי1 לדמות לו שום צורה כדכתי' ואל מי תדמיוני ואשוה. לכן2 יכוין אדם בשעה תפלתו לכבוד הש״ם3 הנכבד והנורא שהוא י''ה ו''ה כמו שפיר' לעיל.. שויתי יי״י לנגדי תמיד. וכל העושה זאת אשריו ואשרי חלקו. כי בהכרת בוראו יהיה אהוב למעלה ונחמד למטה. וכן אמ' דוד ע''ה אברכה את יי״י בכל עת.. וגם אמ' ביי״י תתהלל נפשי. ואמ' גדלו אתי. וכן אמ' דרשתי את יי״י. הזכיר שמו כד' [126א] פסוקים הללו כנגד ד'4 אותיות שבש״ם. כי רצה לדעת למה בחר בהם הקב''ה5
ואין אדם רשאי1 לדמות שום צורה לפניו כי כן כתיב ואל מי תדמיוני וג' לכן2 יכוין לבו בשעת תפלתו לשם3 הנכבד והנורא שהוא יהו״ה ב״ה כמו שפירשנו שויתי יי''י לנגדי תמיד וכל העושה זאת אשריו ואשרי חלקו כי בהכרת בוראו יהיה אהוב למעלה ונחמד למטה וכן אמ' דע''ה אברכה את יי''י בכל עת תמיד תהלתו בפי. וכן אמר עוד ביי''י תתהלל נפשי ועוד גדלו ליי''י אתי ונרוממה שמו יחדו וכן דרשתי את יי''י וענני הזכיר שמו בארבעה {פרקים} פסוקים הללו כנגד ד'4 אותיות כי רצה לדעת למה בחר בהן הקב''ה5
ואין חכם ראשאי1 לדמות לפניו כל צורה לכן2 יכוין לבו בשעת תפילה לשם3 הנכבד והנורא שם של ארבע4 אותיות.
17 / 58
על כן מלאני לבי לפרש כתר ש״ם טו״ב זה. יהי שם יי''י מבורך מעתה ועד עולם. והוא סוד הנעלם. אכן ליריאיו גלה סודו. והם מספרים יחודו. כי אין עוד מלבדו. וברוך שם כבודו. המעיד כי אין בלעדו. ואין אחר זולתו. ובו פעל פעולתו. ואת הכל עשה יפה בעתו. לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו. אין שיעור להדרת קומתו. עין לא ראתה אלהים זולתו. וכל הלבבות נלאו לדעת כת״ר מעלתו. בחכמ״ה יסד ארץ כונן שמים בבינת״ו מתנהג בחס״ד ולא מצאנוהו שגיא כח בגבורת״ו. מרומם בפי כל אף השמים מספרים כבודו מעשה ידיו תפארת״ו. הגיבור לנצ״ח ולנצח נצחים ממשלתו. הו״ד והדר לפניו עוז וחדוה במקום גדולתו1. והוא צדיק יסו״ד עולם2
על כן מלאני לפרש כתר ש״ם טו״ב זה.. יהי שם יי״י מבורך מעתה ועד [241א] עולם. והוא סוד הנעלם אכן ליריאיו גילה סודו. והם מספרים יחודו. כי אין מלבדו. וברוך שם כבודו. המעיד כי אין בלעדו. ואין אחר זולתו. ובו פעל פעולתו. ואת הכל עשה יפה בעתו. ולא ייעף ולא יגע ואין חקר לתבונתו. ואין שיעור להדרת קומתו. ועין לא ראתה כי אם אלהים זולתו. וכל הלבבות בלאו לדעת כבוד כתר מעלתו. בחכמ״ה יסד הארץ וכונן שמים בבינת״ו. מתנהג בחס״ד ולא מצאנוהו שגיא כח בגבורת״ו. ומרומם בפי כל אף השמים מספרים כבודו ומעש' ידיו מגידים תפארת״ו. הגבור לנצ״ח ולנצח נצחים ממשלתו. הו״ד והדר לפניו עו״ז וחדוה במקום גדולתו1. והוא צדיק יסו״ד עולם2
על כן מלאני לבי לפרש כתר שמ טוב זה. יהי שם יי״י מבורך מעתה ועד עולם. והוא סוד העולם. אכן ליריאיו גלה סודו. והם מספרים ייחודו. כי אין עוד מלבדו {י} וברוך שם כבודו. המעיד כי אין בלעדו. ואין אחר זולתו. ובו פעל פעולתו. ואת הכל עשה יפה בעתו. לא יעף ולא יגע ואין חקר לתבונתו . ואין שיעור להדרת קומתו. עין לא ראתה אלהים זולתך כי אין אלהים זותלו. וכל הלבבות נואלו לדעת כבוד כת״ר מלכות״ו. יסד ארץ <?? \ וחכמתו> ויכונן שמים בבינת״ו. מתנהג בחס״ד ולא {מצא} מצאנוהו סגיא כח בגבורת״ו. מרומם בפי כל אף השמים מספרים כבודו. ומעשה ידיו מגידים תפארת״ו. הגבור לנצח ולנצח נצחים ממשלתו. הו״ד והדר לפניו עוז וחדוה במקום גדולתו1. והוא צדיק יסו״ד עולם2
על כן מלאני לבי לפרש כתר שם טוב הזה יהי שם יי''י מבורך מעתה ועד עולם והוא סוד הנעלם אכן ליריאיו גלה סודו והם מספרים ייחודו כי אין עוד מלבדו וברוך שם כבודו המעיד כי אין בלעדו ואין אחר זולתו בו פעל פעולתו ואת הכל עשה יפה בעתו ולא ייעף ולא ייגע ואין חקר לתבונתו ואין שיעור למדת קומתו. עין לא ראתה אלהים זולתו. וכל הלבבות נלאו לדעת [24ב] כבוד כתר מעלתו בחכמה יסד ארץ וכונן שמים בכינתו מתנהיג בחסד ולא מצאנוהו שגיא כח בגבורתו מרומם בפי כל אף השמים מספרים כבודו ומעשה ידיו יגיד תפארתו הגבור לנצח ולנצח נצחים ממשלתו הוד והדר לפני עוז וחדוה במקום גדולתו1 והוא צדיק יסוד עולם2
והוא צדיק יסוד נעלם2.
18 / 59
וברוך שם1 כבוד מלכות״ו. מלכותו הנכתר בד' כתרים2. ומפורש בפי טהורים. שנ' רננו צדיקים ביי''י ולישרים נאוה תהילה. וכן דוד ע''ה רצה לדעת ידיעת הבורא למה בחר לכבוד שמו אילו ד' אותיות יותר משאר אותיות. שנ' ביי''י תתהלל נפשי. ולקמ' נפרש. וכן נר'3 שאין אדם יכול לעבוד עבודה שלימה שנ' דע את4 אלהי אביך ועבדהו. על כן מלאני לבי לדרוש ולתור הדרך הישר. אולי יישר. בעיני הש״ם ואדע ידיעת אלהותו. כדי לעבוד עבודתו בלב שלם5.
וברוך כבוד מלכות״ו. מלכותו הנכתר בארבע כתרים2. ומפורש בפי טהורים. ככתו' רננו צדיקים ביי״י ולישרים נאוה תהלה. וכן דוד ע''ה רצה לדעת ידיעת הבורא ולמה בחר לכבוד שמו. אלו ארבע אותיות יותר משאר אותיות. שנ' ביי״י תתהלל נפשי וגו'. {ולמן} ולקמן נפרש. וכן נראה3 שאין אדם יכול לעבוד עבוד' שלימה אם לא יכיר את בוראו. שנ' דע4 אלהי אביך ועבדיהו. על כן מלאני לבי לדרוש ולתור הדרך הישר אולי יישר בעיני הש' ואדע ידיעת [241ב] אלהותו כדי לעבוד עבודתו בלבב שלם5.
וברוך שם1 כבוד [126ב] מלכות״ו. לעולם ועד הנכתר בד' כתרים2 ומפורש בפי טהורים. כדכתי' בפי ישרים.. וכתוב רננו צדיקים ביי״י. וכן דוד ע''ה רצה לדעת דעת הבורא ית' ולמה בחר לכבוד {הש״ם} שמו אלו הד' אותיות יותר משאר אותיות. וכן ביי״י תתהלל נפשי. לקמן מפרש וכן נראה3 שאין אדם יכול לעבוד עבודה שלימה אם לא יכיר בוראו שנאמ' ועתה שלמה בני דע את4 אלהי אביך ועבדהו. כלומר כפי מה שיוכלו להשיג בקבלה. על כן מלאני לבי לדרוש ולתור הדרך הישרה אולי יישר בעיני הש״ם ואדעה ידיעת אלהותו כדי לעבוד עבודתו בלבב שלם5
וברוך שם1 כבוד מלכותו נכתר בארבעה2 ומפורש בפי טהורים ככתוב רננו צדיקים ביי''י לישרים נאוה תהלה. וכן דוד ע''ה רצה לדעת ידיעת הבורא ולמה בחר בכתר שמו אלו ארבע אותיות משאר אותיות שנא' ביי''י תתהלל נפשי ישמעו ענוים וישמחו ולקמן נפרש וכן נראה3 שאין אדם יכול לעבוד עבודה שלימה אם לא יכיר את בוראו שנא' דע את4 אלהי אביך ועובדהו. על כן מלאני לבי לדרוש ולתור דרך הישר אולי יכשר בעיני האלהים ואדעה ידיעת אלהותו כדי לעבוד עבודתו בלב שלם5
וברוך שם1 כבוד מלכותו הנכתר בארבעה כתרים2 ומפורש בפי טהורים. שנ' רננו צדיקים בי״י. וג''כ ונראה3 שאין אדם עובד עבודה שלמה אם לא יכיר בוראו. שנ' דע את4 אלהי אביך ועבדהו5..
19 / 60
וזה שמו לעולם הנכתב בי''ק ונקרא בא''ד וגם ברא עליונים ותחתונים בי''ק יי''י צור עולמ'. מכאן שברא השם עולם הזה וע''ה בי''ק עולם הבא בי'. והעולם הזה בה'. שנ' בהבראם. [123א] בה' בראם. ולקמן נפרש היאך בה'. וי''ק1 שם שלם כי עם הנעלם עולה כ''ו. וכן פי' הפסוק2 כי בי''ק שהוא עולה יהוה ברא ב' עולמים. ולפי שעולם הבא כפול3 כמו גן עדן בראו ביו״ד שהוא כפל ה'. ועולם זה בה'4..
וזה שמו הנכתב בי''ה לעולם ונקרא בא''ד וגם ברא עליונים ותחתונים בי''ה יהו״ה צור עולמים. מכאן שברא הב''ה העולם הזה והעולם הבא בי''ה העולם הבא בי' והעולם הזה בה' וכן כתוב בבריאת עולם אלה תולדות השמים והארץ בהבראם. רמז בה' בראם. ולקמן נפרש היאך נבר' בה' וי''ה הוא1 שם שלם. שהרי יהו״ה במניין. כ''ו וכן י''ה עם הנעלם שלהם עולה. כגון יו״ד ה״א וזה שאמ' הכתוב2 כי בי''ה יהו״ה צור עולמים. כלומ' כי הש' י''ה הוא כמו יהו״ה ובאותיות האלה ברא העולם הזה והעולם הבא. כי העולם הבא כפול הוא3. כמו גן עדן בראו ביו״ד שהיא כפולה כי יש בה ב' ההי״ן. והעולם הזה ברא בה'4
וזה שמו לעלם הנכתב בי''ה ונקרא בא''ד ובו ברא עליונים ותחתונים בי״ה ו״ה. יי״י צור עולמים מ{י}כאן שברא הקב''ה העולם הזה העולם הבא בי''ה. העולם הבא ביו״ד. העולם הזה בה״א וכן כתו' בבריאת עולם אלה תולדות השמים והארץ בהבראם רמז בה' בראם [127א] ולקמן מפרש היאך נברא בה״א {?}<כי> י''ה הוא1 שם שלם שהרי י''ה ו''ה עולים כמניין כ''ו וכן י''ה עם <?? יו״ד ה״א> הנעלם שלהם עולים כן. כגון י''ה דהוא שאמ' כמו2 כי ביה יי״י צור עולמים. כלומ' כי הש״ם יתע' י''ה ו''ה ובאותיות האלה ברא הע(ו)לם הזה והעולם הבא. כי העולם הבא שהוא כפול3 כמו גן עדן בראו בי' שהיא כפולה כי יש לה ב' ההי״ן והעולם הזה בראו בה'4
זה שמו לעולם הנכתב בי''ה ונקרא בא''ד. בו ברא עליונים ותחתונים שנא' כי ביה יי''י צור עולמים מכאן שברא הב''ה העה''ז והעה''ב ביה וכן כתיב בבריאת העולם אלה תולדות השמים והארץ בהבראם רמז בה' בראם ולקמן נפרש היאך הם נבראים בה' וי''ה הוא1 שם שלם אע''ף שהוא חצי השם הוא שם מלא שהרי יהו״ה עולה במנין כ''ו וכן י''ה במילואו עולה כמנין כ''ו זהו שאמר הכתוב2 כי ביה יי''י צור עולמים כלומר משם של י''ה הוא כמו יהו״ה ובאותיות הללו ברא העה''ז והעה''ב. כי העה''ב שהוא כפול3 כמו גן עדן ברא ביו״ד שהיא כפולה כי שני ההי״ן יש ביו״ד העה''ז בה״א4
הש״ם י״ה הוא1 שם שלם אע''ג שהוא חצי השם שהרי עולה בגימ' עם העלמות שלו כמו שם של ד' אותיות והוא דכתיב2 כי בי''ה י״י צור עולמים. העולם הבא שהוא כפול3 כמו גן בעדן כמו ביו״ד שהיא כפולה שני ההי״ן. והעולם הזה בה״א שנ' אלה תולדות השמים והארץ בהבראם. בה״א בראם4.
20 / 61
והמבין יבין שעולם העליון שהוא עדן והוא1 צרור החיים ומקום מעמד הצדיקים גמורים. ועליו נאמ' והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. והגן מקום למטה ממנו2 מקום השגת נפשות הבינוניים3.
והמבין יבין. שהעולם העליון שהוא עדן והוא1 צרור החיים ומקום מעמד הצדיקים גמורים ועליו נאמ' והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. והגן הוא מקום למטה ממנו2 מקום השגת הנפשות הבינונים3.
והמבין יבין שהעולם העליון שהוא גן עדן.. והוא1 צרור החיים ומקום מעמד הצדיקים הגמורים ועליו נאמר והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים והגן מקום למטה2 <מקום> השגת הנפשות הבינוניו'3
והמבין יבין שהעולם העליון הוא {עדן} עדן והוא1 צרור החיים ומקום מעמד לצדיקים גמורים והגן שהוא רמז לאמצע2 מקום השגת הנפשות הבינוניות3
והמבי״ן יבי״ן. כי העולם העליון שהוא עין1 וצרור החיים ומקום מעמד לנשמות צדיקים גמורים והגן הוא כמו לאמצעי2 מקום השגת {ו}נפשות הבינוניים3
21 / 62
וגם כן הוא1 מעמד האישים והשכלים הנפרדים. והגופים הקרובים אל הפשיטות כמו3 (ה)גלגלים. והמשפיע עליהם שכל5 הפועל שהוא עצם פנימי6 תחלת ברואי הבור' ית'7 והוא כח הנאצל מן החפץ פשוט8 בהיר וזך. והוא דבר נצחי ותמידי אשר לא ישיגהו תוספת וחסרון ולא ישיגוהו החושים9. ומוציא כל הנמצאות שבכח10 אל הפועל.
וגם כן הוא1 מעמד האישים השכלים הנבדלים2 והנפרדים. והגופים הקרובים אל הפשיטות כמ'3 הגלגלים והמשפיע \ע4' עליהם שכל5 הפועל שהוא עצם פנימי6 תחלת ברואי הבורא ית'7 והוא כח הנאצל מן החפץ פשוט8 בהיר וזך והוא דבר נצחי ותמידי אשר לא [241ג] ישיגהו תוספת וחסרון ולא ישיגהו החושים9. ומוציא כל הנמצאות מן הכח10 אל הפועל.
וגם מעמד האישים השכלים הנפרדים והגופים הקרובים אל הפשיטות כמו גוף3 הגלגלים המשפיע עליהם השכל5 הפועל שהוא עצם פנינים6 תחלת ברואי הבורא יתעלה7 והוא כח הנאצל מן החפץ הפשוט8 ובהיר וזך והוא דבר נצחי ותמידי אשר לא ישיגהו תוספת וחיסרון9 ומוציא כל [127ב] הנמצאות שבכח10 אל הפועל ולא ישיגוהו החושים11.

[absent]

[absent]
22 / 63
ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והיה לד'1 ראשים. …
ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה1 ראשים. …
ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה1 ראשים. …

[absent]

[absent]